За проекта

 

 

Да си подадем ръце!

 

 


 

 

Цели на проекта:

 

 

ТЕМА: Младежката инициативност в съвременното общество.


ОБЩА ЦЕЛ: Да се стимулира активността на младите хора за доизграждане и усъвършенстване на собствената личност. Да се повиши разбирането им за правата на човека, за да осъзнаят своето място в гражданското общество и да се провокира тяхната инициативност в посока – активно гражданско участие.


Цел: Да се използват методите на неформалното образование за постигане на образователни цели.


Цел: Да се насърчи активното гражданско участие на младежите.


Цел: Да се информират за принципите на организация на съвременното гражданско общество.


Цел: Да се подпомогне професионалното ориентиране на младите.


Цел: Да се даде гласност на проблемите на младите хора и те сами да вземат участие в тяхното разрешаване.


Цел: Да се придобият знания и умения за целенасочено търсене на информация от различни източници.


Цел: Да се активизира самостоятелната младежка работа и творчески способности.


Цел: Да се създадат умения за комуникация на различни нива и в различни сфери на обществото, за да се подготвят младите хора за своята социална реализация.


Цел: Да се провокира критическото мислене.


Цел: Да създадат и развият уменията за работа в екип.

 

Цел: Да се развиват у личността чувството за самоуважение и уважение към другия, съпричастност, солидарност, толерантност, насърчаване на равнопоставеността на човешкото достойнство – важна част от европейското измерение на понятието гражданство.


Цел: Да се стимулира чувството на отговорност на младите хора към собствените действия и стремежът към лично развитие.


Цел: Да се постигне максимален „умножаващ ефект” – привличане на нови участници в инициативите и партньори на местно и национално ниво. 

 

 


 

 

Основни дейности:

 

 

Дейност 1: Сформиране на група по проекта.


Дейност 2: Създаване на уебсайт и форум по темата и целите на проекта.


Дейност 3: Обявяване на конкурс за създаване на мото и лого на проекта.


Дейност 4: “Между училището и университета” - първи опити за избор на професия.


Дейност 5: Осъществяване на инициативата “Един ден на …”.


Дейност 6: “Между университета и реалната професионална реализация”


Дейност 7: “Какво търсят работодателите?”


Дейност 8: Активно участие в инициативата “Мениджър за един ден” /участниците в проекта са мениджъри за един ден в панагюрски фирми/


Дейност 9: “Младите хора и държавността”


Дейност 10: Организиране на дейности по проекта във Велико Търново.


Дейност 11: Младите хора и социалната адаптация


Дейност 12: “Младите хора и държавността”


Дейност 13: Съвременната младежка демокрация в действие – посещение на дискотека.


Дейност 14: “Младите се опитват да решат проблемите си”


Дейност 15: Посещение на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” /лекция в Юридическия факултет на университета/.


Дейност 16: “Да проявим благотворителност”


Дейност 17: Отпътуването на групата участници в проекта отново в Панагюрище.


Дейност 18: “Младите и институциите”

 

Дейност 19: Изготвяне на отворено призивно писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!” от участниците в проекта /обобщава се информацията от “пътуващия флипчарт” и форума/.


Дейност 20: Изработване на рекламен клип за дейностите по проекта.


Дейност 21: „Нашият свят зависи и от нас!” –  концерт.

 

 


 

 

Последващи дейности:

 

 

1. Призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!” се представя на сесия на ученическия съвет в СОУ “Нешо Бончев” – дискусия.


2. Изпращане на призивното писмо “Вижте и чуйте проблемите на младите!”до :
-    Педагогически съвет на СОУ “Нешо Бончев”
-    Общински съвет – гр. Панагюрище
-    РИО на МОН – гр. Пазарджик
-    МОН


3. Излъчване на рекламен клип за дейностите по проекта в общински и областни кабелни телевизии.


4. Продължава обобщаването на мненията на участниците във форума по проблемите на младите и начините за решаването им.


5. Включване на участниците в проекта в Деня на самоуправлението като организатори и изпълнители.


6. Участие на ученици в заседания на общинската комисия „Култура и образование”.


7. Участие на представители от ученическия съвет при СОУ „Нешо Бончев” в заседания на Общински съвет – гр. Панагюрище.


8. Организиране и провеждане периодично на кръгла маса по проблемите на младите съвместно с училищна и общинска власт на гр. Панагюрище.


9. Направените предложения за решаване на проблеми се довеждат чрез подходяща форма до знанието на МОН.